Werkwijze

Binnen PSI-Praktijk wordt de psychologische begeleiding steeds opgesplitst in vier kernstappen.

Stap 1: Kennismakingsgesprek

In een eerste gesprek wordt tijd genomen om het volledige verhaal van de cliënt te beluisteren. Via dit verhaal wordt de hulpvraag geconstrueerd, waaruit het behandelplan voortvloeit. De cliënt geeft zijn concrete verwachtingen van de begeleiding weer en formuleert enkele doelstellingen.

Stap 2: Opvolgggesprekken

Wanneer de cliënt beslist om met PSI-Praktijk aan de slag te gaan om zijn hulpvraag verder uit te diepen, dan worden enkele opvolggesprekken gepland.  In de opvolggesprekken wordt de hulpvraag opgesplitst in een kernvraag en enkele deelvragen. Elk opvolggesprek start met een korte samenvatting van het vorige gesprek en een inleiding op een volgende deelvraag. Tijdens het opvolggesprek wordt dieper ingegaan op de deelvraag van dat moment zodat aan het einde van het gesprek de deelvraag uitgeklaard is.

Gezien elke hulpvraag persoonlijk is, is het zo goed als onmogelijk om vooraf een inschatting van het aantal sessies te maken. Door elk opvolggesprek zorgvuldig door te lichten en op regelmatige basis te evalueren,  wordt een hulpvraag stap voor stap aangepakt.

Stap 3: Evaluatiegesprekken

Op regelmatige basis wordt een evaluatiegesprek ingelast. In zo’n evaluatiegesprek wordt de stand van zaken van de hulpvraag opgemaakt. Cliënt en psycholoog treden met elkaar in overleg over het behandelplan, de reeds afgelegde weg en de doelstellingen voor de toekomst.

Stap 4: Afrondingsgesprek

In het afrondingsgesprek wordt het gevolgde behandelplan overlopen. De hulpvraag met zijn kern- en deelvragen wordt nog een laatste maal onder de loep genomen waardoor de cliënt huiswaarts keert met zijn persoonlijke aandachtspunten voor de toekomst.